KVK Başvuru Formu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BİLGİLENDİRME METNİ

Kişisel Veri Sahibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) ve www.sivrimihcihukuk.com Kişisel Verilerin Korunumu Aydınlatma Metninde yer alan haklarınıza ilişkin talebinizi, kimliğinizi tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle aşağıdaki başvuru formunu doldurup imzalayarak bize ücretsiz olarak iletebilirsiniz.

Talebinizi yerine getirilebilmemiz için aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam olarak doldurup, ıslak imzalı olarak;

Online Başvuru Halinde:

Formda ilgili yerleri doldurup varsa, gerekli belgeleri de ekleyip şu anda bulunduğunuz sayfa üzerinden “Başvur” tuşuna tıklayarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş̧ olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır.

Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik olarak tarafınıza ulaştırılacaktır.

Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz.

Fiziki Evrak Vasıtasıyla Başvuru Halinde:

Formda ilgili yerleri tükenmez kalem ile açık ve anlaşılır bir şekilde yazarak posta yolu veya noter kanalı ile “Demirtaşpaşa Mah. 11. ATA sokak Petek Bozkaya İş Merkezi D Blok Kat 4 Numara 409 Osmangazi/Bursa” adresine gönderebilir veya formu elden teslim edebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş̧ olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır.

Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik olarak tarafınıza ulaştırılacaktır.

Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz.

1.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

2.ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZ

MüşteriZiyaretçiİş Ortağı

Eski Çalışan

İş Başvurusu/Özgeçmiş̧ Paylaşımı Yaptım

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Diğer

3.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış̧ işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş̧ olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.

Eksik ve yanlış̧ işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyor ve bu sonuca itiraz ediyorum.

4.TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA

5.EKLER

6.LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ
Adresime gönderilmesini istiyorum.

E – posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Elden teslim almak istiyorum.

7.BAŞVURU KOŞULLARI

8.BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

* Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş̧ veya onaylanmış̧ olmaları gerekmektedir.

    Sivri & Mıhçı Hukuk Bürosu